วันพฤหัสบดี, กันยายน 29, 2559

วิธี 'ฟัน' ยิ่งลักษณ์จำนำข้าวด้วย ม.๔๔ ทำไมไม่รอผลคดีอาญาก่อน: ชำนาญ จันทร์เรืองอธิบาย

เข้าใจ ม. 44 กรณีจำนำข้าวอย่างง่ายๆ
ชำนาญ จันทร์เรือง

จากการที่ หน.คสช.ได้มีคำสั่งที่ 39/58 ลงวันที่ 30 ต.ค. 58 ที่ออกมาคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือฯ และล่าสุดคำสั่งที่ 56/59 ลงวันที่ 13 ก.ย. 59 ที่ออกมาคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดำเนินการต่อผู้รับผิด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี 57

ซึ่งในคำสั่งหลังนี้มีใจความโดยสรุปในส่วนที่เกี่ยวกับการจำนำข้าว คือ ให้กรมบังคับคดีบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของหน่วยงานของรัฐแทนกระทรวงที่ได้รับความเสียหาย และให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการต่อผู้ที่ต้องรับผิดในโครงการจำนำข้าวได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง อาญาหรือวินัย

จึงเกิดคำถามและข้อถกเถียงตามมาอย่างกว้างขวาง ผมจึงขอทำความเข้าใจโดยพยายามยกตัวบทให้น้อยที่สุดและเขียนให้กระชับที่สุด เพื่อให้เข้าใจง่ายและเหตุแห่งข้อจำกัดในเนื้อที่ของบทความที่จะตีพิมพ์ ดังนี้

1)   ทำไมถึงให้กรมบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการ

เนื่องเพราะปกติแล้วหน่วยงานที่ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง แต่หน่วยงานทั้งหลายไม่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในกรณีที่มีทุนทรัพย์จำนวนมากเช่นนี้

ครั้นจะให้กรมบังคับคดีเข้ามาทำแทนก็ไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะตามกฎหมายแล้วกรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่บังคับคดีตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเท่านั้น

ส่วนการบังคับคดีตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองนั้นมีหน่วยงานเฉพาะคือ สำนักบังคับคดีปกครองเป็นของตนเองไม่ใช้บริการของกรมบังคับคดีแต่อย่างใด

ที่สำคัญคือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของหน่วยงานต่างๆ นั้น เป็นการบังคับที่ยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแต่อย่างใด ฉะนั้น คสช.จึงต้องใช้ ม.44 ออกคำสั่งให้กรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่นี้เพิ่มขึ้นมา

อย่างไรก็ตามกรมบังคับคดีจะใช้อำนาจยึดอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งทางปกครองนี้ได้ ก็ต่อเมื่อ  ผู้ฟ้องคดี (ผุ้ถูกคำสั่งให้ชดใช้เงิน) ไม่ยื่นคำขอทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองที่ให้ชดใช้เงินนี้ต่อศาลปกครอง หรือยื่นคำขอแล้วแต่ศาลปกครองยกคำขอ

ในกรณีตรงกันข้ามหากศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับฯ ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทุเลานี้ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่ง  และหากศาลปกครองสูงสุดยกคำอุทธรณ์นั้น ก็ต้องรอให้คดีถึงที่สุดว่าผลคดีจะออกมาเป็นอย่างไร

2)   ทำไมไม่ฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย รัฐมนตรีมาออกคำสั่งทางปกครองเองทำไม และทำไมไม่รอผลคดีอาญาก่อน

การนำคดีไปศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีมาตรการบังคับทางปกครองซึ่งกรณีนี้คือการออกคำสั่งทางปกครองให้ใช้เงินตามมาตร 57 ของพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น

กำหนดให้เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ซึ่งก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองก่อน ถ้าไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุจำเป็นใดๆ ก็ตาม จึงจะสามารถนำคดีไปฟ้องศาลปกครองได้

ซึ่งหากนำไปฟ้องศาลปกครองโดยยังไม่ได้ดำเนินการบังคับเองเสียก่อน ศาลก็จะสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

อนึ่ง การดำเนินการทางปกครองนั้นไม่ต้องรอผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด ที่สำคัญตามมาตรา 10 วรรคสองของ พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ มีอายุความเพียง 2 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่เท่านั้น

3)   ทำไมเรียกค่าเสียหายไม่เท่ากัน

ตามมาตรา 8 ของ พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วรรคสี่ กำหนดว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น ส่วนจะเป็นธรรมหรือไม่ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องไปฟ้องโต้แย้งคำสั่งต่อศาลปกครองน่ะครับ

4)    ต้องอุทธรณ์ก่อนนำคดีไปศาลปกครองหรือไม่

ตามมาตรา 44 ของ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดไว้ว่า ภายใต้บังคับมาตรา 48 (คำสั่งของคณะกรรมการฯ) ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น ฯลฯ

ซึ่งก็หมายความว่าคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีนั้นไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนนำคดีไปสู่ศาลปกครอง เพราะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายปกครอง (กระทรวง ทบวง กรมฯ) นั้นๆแล้ว และไม่มีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่านั้นที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้อีก ส่วนนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่มีฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเท่านั้นเอง (primus inter pares หรือ first among equals )

5)   ม.44 คุ้มครองเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรับผิดเลยหรือไม่

คุ้มครองเฉพาะที่ดำเนินการโดยสุจริตเท่านั้น หากดำเนินการโดยไม่สุจริตไม่สามารถคุ้มครองได้

6)   ฟ้องกลับได้หรือไม่

ได้อยู่แล้ว หากเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือหากศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ผู้ที่ถูกเรียกค่าเสียหายชนะคดี

โดยอาจจะฟ้องเป็นคดีปกครองข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายจากการใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ของ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ต่อศาลปกครอง (ม.44 คุ้มครองเฉพาะคดีแพ่ง อาญาและวินัย แต่ไม่คุ้มครองคดีปกครอง)

หรืออาจจะฟ้องต่อศาลยุติธรรมตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญาหากเห็นว่าตนเองถูกจงใจกลั่นแกล้งโดยทุจริต (ม.44 คุ้มครองเฉพาะกรณีสุจริต แต่ไม่คุ้มครองกรณีทุจริต)

7)   มอบอำนาจให้ผู้อื่นเซ็นแทนแล้วเจ้าตัวต้องรับผิดชอบหรือไม่

ในหลักการมอบอำนาจให้เซ็นแทนหรือปฏิบัติราชการแทนนั้น อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้

ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้โดยทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

ซึ่งก็แสดงว่าผู้มอบอำนาจก็ยังไม่พ้นความรับผิดชอบอยู่ดีนั่นเอง ดีไม่ดีอาจจะถูกข้อหาละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ หากเกิดความเสียหายขึ้น

คิดว่าคงสร้างความกระจ่างขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ อาจจะมีผู้ที่เห็นต่างบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะความเห็นทางกฎหมายนั้นเห็นต่างกันได้ สุดท้ายก็ต้องไปจบที่องค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคือองค์กรตุลาการนั่นเอง

--------------
หมายเหตุ  เผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559

หนังสั้น "ผ้าปิดตา" 6 ตุลา ลบ เลือน ลืม
https://www.youtube.com/watch?v=bVe3obwHZvI&feature=youtu.be

หนังสั้น "ผ้าปิดตา" 6 ตุลา ลบ เลือน ลืม

หมา หนี

Published on Sep 26, 2016

พบกับงานนิทรรศการ สี่สิบปี 6 ตุลา ในวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559
โดย นักศึกษาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักข่าวเอพี ปล่อยคลิปเกี่ยวกับ 6 ตุลา ออกมาเรื่อย ๆ ล่าสุด EIGHTEEN YOUNG PEOPLE ON TRIAL FOR TREASON

สำนักข่าวเอพี ปล่อยคลิปเกี่ยวกับ 6 ตุลา ออกมาเรื่อย ๆ
ล่าสุด

SYND 6 9 77 EIGHTEEN YOUNG PEOPLE ON TRIAL FOR TREASON
https://www.youtube.com/watch?v=Mew2O1M9-DY

นี่เป็นคลิปที่ 18+1 นักโทษดดี 6 ตุลา ขึ้นศาลทหารครั้งแรก
วันที่ 5 กันยายน 2520 ที่ศาลทหารกระทรวงกลาโหม สนามหลวง
ท่ามกลางประชาชนไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปที่กรมพลาธิการทหารบก นนทบุรี

การปรากฎตัวครั้งแรกของสุธรรมและเพื่อนหลังจากวันที่ 6 ตุลาคม 2519 หรือเกือน 1 ปี ได้สร้างผลสะเทือนนต่อสาธารณะชนอย่างยิ่่งโดยเฉพาะภาพใส่ตรวนมาขึ้นศาลทหาร

และครั้งนี้เป็นการขึ้นศาลทหารครั้งแรกและครั้งเดียวของรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร อีกด้วย

เพราะวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ธานินทร์ก็ถูกรัฐประหารโดยพวกเดียวกันเอง นำมาสู่การประนีประนอมมากขึ้นในสมัยเกรียงศักดิ์ จนได้นิรโทษกรรม 18+1 นักโทษการเมืองในวันที่ 16 กันยายน 2521

หรืออีก 1 ปีหลังจากนั้น

ขายของ
อ่านเพิ่มเติมการดำเนินคดี 6 ตุลา
ใน

ธนาพล อิ๋วสกุล ชัยธวัช ตุลาธน
การต่อสู้ของจำเลยคดี 6 ตุลา ภายใต้กระบวนการ(อ)ยุติธรรมหลังการรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
http://www.sameskybooks.net/journal-store/12-2/
ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น
การละเมิดแบบเดิม แต่การปิดกั้นความจริงแบบใหม่ : รัฐและสิทธิมนุษยชนหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลา 2519
http://www.sameskybooks.net/journal-store/14-2/


Thanapol Eawsakul


"ผมขอฟ้องร้องระบบการศึกษา"เราทุกคนต่างเคยเป็นเหยื่อของระบบการศึกษาด้วยกันทั้งสิ้น
ระบบการศึกษาที่ไม่เคยแบ่งแยกความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

นี่เป็นวิดีโอใหม่ของ Prince Ea ที่เราเห็นด้วยกับทุกประโยคของเขา เราจึงขออนุญาตใส่ซับไตเติ้ลเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจความจริงข้อนี้และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของลูกหลานเรา

เพราะพวกเขาคืออนาคตของเรา

เครดิตลิงค์​ต้นฉบับครับ
https://www.facebook.com/PrinceEa/posts/10154985395839769?hc_location=ufi

ที่มา FB

Life Uni


ทำไมยาแพง

คุณรู้หรือไม่ว่า
ประเทศไทยต้องใช้จ่ายงบประมาณไปกับการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล
สูงถึงกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
(ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
และปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลนำไปสู่ปัญหาใหญ่ระดับโลกในปัจจุบัน
นั่นคือปัญหาการดื้อยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ
ทำให้โรคธรรมดาๆ ที่ยาชนิดหนึ่งเคยใช้รักษาได้ผลกลับไม่ได้ผล
และต้องไปเปลี่ยนไปใช้ยาที่ประสิทธิภาพแรงขึ้น
นั่นหมายถึงความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ต่อไปนี้คือข่าวที่เกี่ยวกับสารคดีชุดหนึ่งของ BBC ในประเทศอังกฤษ
ที่นำเสนอเรื่องราวความพยายามให้คนไข้เลิกใช้ยาเกินความจำเป็น

“หมอผู้เลิกจ่ายยา”
สารคดีกระชากม่านบังตาเรื่องการกินยาเกินความจำเป็น

เขียนโดยไมเคิล โอแกน (Michael Hogan)
15 กันยายน 2559

แปลจาก http://www.telegraph.co.uk/tv/2016/09/15/the-doctor-who-gave-up-drugs-was-an-eye-opening-insight-into-our/

“เชิญรับยาของคุณได้ครับ! เราขายยาพร้อมรับรองผลข้างเคียง! เลือดออกในกระเพราะอาหารครับ รับรองว่ายาพวกนี้กัดเยื่อบุกระเพราะคุณทะลุและฆ่าคุณได้” ฉากตั้งร้านขายยาจำลองที่ชื่อร้านขายยาจริงใจขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของสารคดี “หมอผู้เลิกจ่ายยา” (The Doctor Who Gave Up Drugs) ที่ฉายที่ช่อง BBC One เป็นสารคดีที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และการทดลองทางสังคม ที่ให้ทั้งข้อมูลที่ช่วยเปิดเผยความจริงไปพร้อมกับให้ความบันเทิงที่ผู้ชมต้องประหลาดใจ

นายแพทย์รูปหล่อ คริส แวน โทเลเก็น (Dr. Chris van Tullenken) ที่ครั้งนี้ไม่ได้มากับคู่หูฝาแฝดของเขา หมอแซนเดอร์ (Xander) เริ่มต้นสารคดีโดยตีแสกหน้าผู้ชมด้วยข้อมูลสถิติที่น่าสะพรึงกล้วเป็นกุรุส แพทย์ทั่วไปในสหราชอาณาจักรฯ สั่งจ่ายยากว่าพันล้านเม็ดให้คนไข้ในแต่ละปี หมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ว คนเมืองผู้ดีกินยาถึงหนึ่งแสนเม็ดในชีวิตของพวกเขา มันคือเรื่องที่น่าตกตะลึงใกล้ตัว แต่เรากลับไม่เคยกลัวมันเลยและทำเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมดาๆ

ในขณะที่ยาจำนวนมากดีและช่วยชีวิตคนได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่ยาพวกนั้นก็เป็นอันตรายด้วยเช่นกัน เป็นสาเหตุของผลข้างเคียงที่รุนแรงและถึงขนาดทำให้คนเสียชีวิตได้หลายพันคนในแต่ละปี ด้วยความพยายามด้วยตัวคนเดียวที่จะแก้ไขวิกฤตการใช้ยาเกินความจำเป็น นพ. แวน โทเลเก็นเปิดร้านขึ้นในคลินิคในเมืองเอสเซ็กส์ เพื่อสืบดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องกินยาซ้ำๆ แบบเดิมจริงหรือไม่ แอบไปสอดส่องเวลาที่แพทย์ทั่วไปคุยกับคนไข้

เขาจะเกลี้ยกล่อมให้ซาร่า คุณแม่วัยสาว เลิกกินยาแก้ซึมเศร้าที่ติดมาแปดปีได้ไหม โดยให้เธอว่ายน้ำในทะเลสาบที่เย็นจัด ใช่เขาอาจทำได้ เขาจะจัดการกับเวนดี้ที่ต้องมียาแก้ปวดเต็มตู้ย้าที่บ้านไว้ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาปวดไหล่เรื้อรังมา 20 ปีได้หรือไม่ โดยแอบเปลี่ยนให้กินยาทำเลียนแบบให้เหมือนยาที่กินประจำแทน (แต่ไม่มีฤทธิ์ทางยา) พร้อมกับเชียร์ในออกกำลังกายเป็นประจำ

หลายๆ กรณีแยบยลไปกว่านั้น เมื่อเขาต้องจัดการกับคนไข้ที่เชื่อว่ากินยามากๆ แล้วดี ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาดื้อยาปฏิชีวนะตามมก ผู้ป่วยส่วนมากที่ขอให้หมอสั่งยาปฏิชีวนะให้มักจะเป็นแบบนี้ คุณหมอแวน โทเลเก็นไม่รอช้ารีบลงมือจัดการ สุดท้ายแล้ว เขาพบวิธีแก้ปัญหาโดยใช้การทดสอบให้แยกแยะระหว่างการติดเชื้อจากไวรัสและแบ็คทีเรีย หมอขี้สงสัยคนนี้จะจัดการเรื่องนี้ได้ไหม

สารคดีชุดนี้เสนอข้อเท็จจริงที่น่าตื่นตะลึง คนงานที่ทำงานหนักจนเกินไปถูกหลอกล่อให้ไปนั่งประชุมเพื่อแลกกับแซนวิชส์ฟรี ผู้ป่วยที่อ่อนล้าไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ารู้สึกอาการดีขึ้น สารคดีนี้นำเสนอโดยใช้การสร้างสถานการณ์ในแบบเรียลิตี้โชว์และจงใจนำเสนอข้อมูลที่โดนใจผู้ชม ผมต้องพลาดสารคดีตอนจบในวันพฤหัสฯ หน้าไม่ได้แน่ๆ

ชมสารคดีย้อนหลังได้ที่ http://www.bbc.co.uk/programmes/p047z0k9
ภาพประกอบจาก BBC

ที่มา FB


ทำไมยาแพง

ฟัง'ประยุทธ์' เตือน 'นักข่าว' ใครชอบว่าผมให้ระวังตัว ขู่มีกล้องวงจรปิดในห้องสื่อ
ยืนยัน ไม่มีใครว่าท่านลับหลังครับ
มีแต่ด่ามึงลับหลัง ต่างหาก !

มิตรสหายท่านหนึ่ง

วันพุธ, กันยายน 28, 2559

น้องเพนกวิน เชิญชม ละครรามเกียรติ์ ตอน "ทศกัณฐ์รื้อป้อมมหากาฬ" เวลา 8.30 น. 29 สค. บริเวณหน้าชุมชนป้อมมหากาฬ ชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด มันจะมิดได้อย่างไร น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 มันต้องมีสาเหตุ ถึงแม้ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งก็จริง แต่ในที่สุดก็รู้จนได้ว่ามันเป็นภัยจากน้ำมือมนุษย์ร่วมกระทำด้วย

ที่มา FB

Sathian Dabod

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด มันจะมิดได้อย่างไร ที่สุภาษิตไทยว่าไว้ ก็เป็นความจริง ว่าน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 มันต้องมีสาเหตุ ถึงแม้ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งก็จริง แต่ในที่สุดก็รู้จนได้ว่ามันเป็นภัยจากน้ำมือมนุษย์ร่วมกระทำด้วย...สุดยอด !

ที่พูดๆกันว่า น้ำท่วมครั้งนั้น เป็นน้ำท่วมการเมือง ที่พูดกันว่าปล่อยน้ำเพื่อฆ่ายิ่งลักษณ์ ที่พูดว่าปล่อยน้ำเพื่อทำลายรัฐบาล

คำพูดนี้ ถ้าคนที่ยังมีสติบริบูรณ์แล้ว คงจะไม่พูด เพราะมันเป็นการฆ่าตัวเอง แต่เพราะเทพยดา พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง ที่ปกปักรักษาประเทศไทย ได้ดลใจให้คนชั่วเปิดเผยตัวเองออกมา เพื่อให้คนได้รู้ได้เห็นว่า อ้ายพวกนี้คือคนชั่วที่แฝงตัวเป็นนักการเมือง แต่กลับทำร้ายประชาชน ทำร้ายพี่น้องไทยกันเองอย่างสาหัส เพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้น..เทวดาก็ทนไม่ได้

เทพยดาดลใจให้นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง พูดเพื่อเปิดเผยความเลวชั่วของพรรคการเมืองของตนเอง ที่ทำร้ายประชาชน จนหมดเปลือก...ดังนี้

1. วันที่ 3 สิงหา น้ำในเขื่อนภูมิพลสูง 9 พันล้านลูกบาศก์เมตร

2. ปล่อยให้น้ำสูงถึง 1.3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร

3. ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะรีบพร่องน้ำจากเขื่อนเมื่อระดับสูงไม่เกิน 1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร

นั่น ก็หมายความว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งใจให้เกิดน้ำท่วมใช่หรือไม่...สรุปว่าเลว!

แต่หากใคร ไม่มีความจำสั้นเหมือนปลาทอง ที่จำได้แค่ 4 วินาที แล้วก็ลืมหมด คงจำได้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วม 2554 และยิ่งลักษณ์ ได้ผ่านการเป็นนายกฯ ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญปี 50...อย่างไร?

ปี 2554 น้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว จากปรากฏการณ์ “ลานิญา” และเพิ่มปริมาณท่วมเรื่อยมาด้วยอำนาจพายุ "นกเต็น" ตอนนั้น นายอภิสิทธิ์ ยังเป็นนายกรัฐมนตรีสมบูรณ์แบบ..ใช่หรือไม่ ??

เดือนกค.54 เกิดน้ำท่วมใหญ่ภาคเหนือหลายจังหวัด ช่วงนั้นนายอภิสิทธิ์ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่..ใช่หรือไม่ ?

แล้วการที่เป็นนายกฯตั้งแต่น้ำท่วมแรกๆ จนถึงวันที่ยิ่งลักษณ์รับตำแหน่งนายกฯ นายอภิสิทธิ์ทำตะหวักตะบวยอะไรอยู่หรือ ทำไมไม่วางแผนป้องกัน..มัวทำอะไร ??

3 ก.ค.54 เลือกตั้งทั่วไปเสร็จ พรรคเพื่อไทยชนะขาด และกว่าที่ กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใช้เวลา 30 วัน ก็ตรงกับวันที่ 3 สิงหา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังไม่ได้บริหารประเทศ...ใช่หรือไม่?

แล้วช่วงนั้น นายอภิสิทธิ์ ยังเป็นนายกฯรักษาการอยู่...ใช่หรือไม่?

จาก 3 ก.ค.54 - 5 ส.ค.54 เป็นเวลานับเดือน นายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯรักษาการ แล้วมันนั่งทำอะไรอยู่ในทำเนียบหรือ ถึงปล่อยให้น้ำท่วมมากมายขนาดนี้ อย่างที่นายเจ๊ะอามิงว่า..ทำไม ??

วันที่ 5 สิงหาคม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี...ใช่หรือไม่?

แม้ถึงจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแล้ว แต่ยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีก็ยังบริหารประเทศไม่ได้ เพราะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ถึงขนาดจะขึ้นเครื่องบินไปดูน้ำท่วม ยังต้องออกเงินค่าเครื่องเอง..รู้ใช่มั๊ย ??

วันที่ 8-22 สิงหาคม มีการจัดทำกรอบนโยบายบริหารประเทศของพรรคการเมือง เพื่อแถลงต่อรัฐสภา...ใช่หรือไม่?

วันที่ 23-25 สิงหาคม เป็นวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในสภาอยู่...ใช่หรือไม่?

วันที่ 26 สิงหาคม นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมข้าราชการระดับสูง เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลต่อกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ...ใช่หรือไม่?

จากวันที่ 3 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม นายกฯยิ่งลักษณ์ยังอยู่ในกระบวนการรัฐสภา เท่ากับว่ายังไม่มีอำนาจสั่งการข้าราชการแต่อย่างใด เพิ่งจะสามารถบริหารงานเต็มตัวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554...ใช่มั๊ยครับ?

แล้วสิ่งที่นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง สส.ภาคใต้ รัฐมนตรีเงา ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำหลักฐานข้อมูลน้ำมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน กล่าวหาว่ายิ่งลักษณ์ ตั้งใจให้เกิดน้ำท่วม มันตลกใช่มั๊ย...หรือมันบ้า ?

หากวันที่ 3 สิงหามีมวลน้ำในเขื่อนภูมิพล 9 พันล้านฯจริง แล้วเหตุไฉนนายอภิสิทธิ์ ซึ่งเป็นนายกฯรักษาการณ์อยู่ ทำไมไม่สั่งการให้"พร่อง"น้ำออกมา...ทำไมครับ?

จากวันที่ 3-26 สิงหาคม ก่อนที่ยิ่งลักษณ์จะเข้ามาบริหารงาน มวลน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่...มาร์คมันทำอะไรอยู่?

เพื่อนๆครับ หากดูตามข้อมูลนี้ น้ำในเขื่อนสูงขึ้นมากตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ แต่มิได้มีการดำเนินการใดทั้งสิ้น ปล่อยให้น้ำล้นเขื่อนถึงระดับ 1.3 หมื่นล้านลูกบาศก์ จนมาถึงวันที่ยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารงานเต็มตัว เมื่อ 27 สิงหา ยิ่งลักษณ์จึงเริ่มดำเนินการ แล้วมาด่ายิ่งลักษณ์ว่าต้องการให้น้ำท่วม!..เป็นคนหรือเปล่า ??

ดีนะ ที่เทวดาดลใจให้คนชั่วมันอ้าปากพูดความจริง เข้าใจว่ามันคงอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่อย่างนี้ แต่เทวดาดลใจให้มันพูดออกมาอีกอย่างนี้ เพื่อประจานความเลวชั่วของพวกมัน...ด้วยปากของพวกมัน

ความจริงเปิดเผยแล้วครับ ความจริงที่ว่า "ใครวางยา" หวังทำลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ให้จมน้ำตาย น้ำท่วมการเมือง เพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติแต่อย่างใด เพื่อที่พวกมันจะได้กลับมาเสวยอำนาจอีกครั้ง...พอรู้แล้วใช่มั๊ย.??
ooo
ooo


 


กรณีจำนำข้าว ต้องเร่งทำ เพราะกลัวผิดฐานละเว้นการปฏิบัติ
แล้วคดีอื่นๆที่ปล่อยให้หมดอายุความ ทำไมไม่เห็นใครต้องรับผิดชอบ

กรณีจำนำข้าว ถ้าต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์ที่ทำให้ประเทศขาดทุน
แล้วจำนำข้าวของรัฐบาลอื่นๆหรือแม้กระทั่งประกันข้าวก็ล้วนแต่ขาดทุน ทำไมไม่มีการสั่งยึดทรัพย์บ้าง

กรณีจำนำข้าว เมื่อศาลยังไม่ได้ตัดสินถูกผิด ย่อมแสดงว่าผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
แล้วทำไมจึงมีการสั่งยึดทรัพย์ได้ หรือจะมีใครหรือองค์กรใดมีอำนาจเหนือศาลอีก

กรณีจำนำข้าว ปกติกรมบังคับคดีต้องได้รับคำสั่งจากศาลปกครอง แล้วนำไปปฏิบัติ
แล้วกรณีนี้ กรมบังคับคดีอาศัยอำนาจหรือคำสั่งใครหรือครับ

กรณีจำนำข้าว เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เป็นไปตามกฎหมาย
แล้วทำไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองทั้งกระบวนการ ยกเว้นจำเลย

กรณีจำนำข้าว ถ้าฟ้องนายกฯในฐานะปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต
แล้วทำไมรัฐบาลอื่นๆที่เกิดการทุจริตขึ้น ไม่เห็นมีการฟ้องกันอย่างกรณีนี้

กรณีจำนำข้าว เมื่อเป็นนโยบายที่แถลงกับสภา เป็นเรื่องที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำ
แล้วจะมีใครต่อใครมาให้ยกเลิกนโยบายที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่อย่างนั้นหรือ

กรณีจำนำข้าว เมื่อคิดการขาดทุนเป็นเงินร่วมแสนเจ็ดล้านบาทที่รัฐบาลปูต้องจ่ายคืน
แล้วการนำเงินไปทุ่มกับคนรากหญ้าเป็นแสนล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่ะครับ มันต่างกันตรงไหน

กรณีจำนำข้าว ถ้ารัฐบาลต้องยกเลิก เพียงเพราะมีคนตักเตือน มีคนคัดค้าน
แล้วเราจะไม่มีรถไฟความเร็วสูงได้อย่างไร เพราะมีคนบอกให้รอถนนดินลูกรังหมดประเทศเสียก่อน

กรณีน้ำท่วมเมื่อปี 54 เป็นการท่วมคาบเกี่ยวกันระหว่าง 2 รัฐบาล
แล้วทำไมจึงจ้องจะเล่นงานแต่คุณปูคนเดียวไม่ทราบ

กรณีน้ำท่วม มันเป็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี เป็นเกือบทุกสมัยรัฐบาล
แล้วทำไมไม่เป็นน้ำรอระบาย แต่จะให้คุณปูคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบ

กรณีน้ำท่วม เป็นภัยธรรมชาติ ถ้าผู้นำต้องรับผิดชอบ
แล้วในโลกนี้จะมีผู้นำกี่คนที่ไม่ถูกสอบสวน

กรณีน้ำท่วม ประชาชนได้เห็นถึงความพยายามทำงานอย่างเต็มที่ทั้งก่อนและหลังได้เป็นนายกฯ กลับถูกกล่าวโทษ
แล้วคนที่ไม่ยอมเปิดทางให้น้ำไหลผ่านและกลางคืนไม่รับโทรศัพท์ ทำไมไม่ถูกกล่าวโทษบ้าง?

และสุดท้าย นามสกุลอื่นๆ ชาวบ้านอย่างผมไม่รู้ แต่ที่รู้ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามสกุลชินวัตร มักจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และรวดเร็วกว่านามสกุลอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับกระผมไหงเป็นงั้นล่ะครับจ้าวนาย มันสองมาตรฐานนี่นา..!!


Sathian Dabod


รำลึก 40 ปี 6 ตุลา เอกสารประวัติศาสตร์ (เก็บไว้แชร์เพื่อนต่างชาติที่สนใจเมืองไทย) : The Violence and The October 6, 1976 Coup : Intention & Brutality - Puey UngpakornSurce: http://jfmxl.sdf.org/Puey/
บันทึกภาษาไทยเวป 2519.net
The Violence and The October 6, 1976 Coup : Intention & Brutality


1.  On Wednesday, October 6, 1976 at about 7:30 AM, the Thai police, armed with the destructive weapons of war, were authorized by the Government of Seni Pramoj to attack Thammasat University. They indiscriminately charged at every one. In addition to the police force, the attack was joined by members of the Red Gaurs, the Village Scouts, and the Nawapol. Some of these stormed the university campus with the police. Some were waiting outside to attack the demonstrators who escaped from the raid within the campus. People were shot, killed, and injured. The people who managed to escape from the raid faced the most brutal and inhuman abuse; some were lynched, soaked with gasoline, and burnt alive. A large number of them were beaten. Official news reported that 40 persons were killed, but by unofficial accounts over a hundred were dead and several hundred wounded.

A few thousands surrendered themselves to the police. These were university students from various universities. Some were laymen. Besides, a large number were the university officers and professors who were in charge of the site and the property of the university. When the defendents were brought into police stations and other detention camps, they were beaten and tortured by various means. Some of them were so severely tortured that they were compelled to confess and implicate other people.

2.  There has long been the intention to demolish the strength of the freedom-inspired students and people. After the October 1973 incident which re-established the democratic regime, it was said that the country would be orderly and peaceful if 10,000 - 20,000 students and people could be got rid of. Such a conviction has been implemented at the present time. During the April 1976 election, several political parties put forth that : “Any type of Socialism is Communism”. And Kittiwutto, a monk who was the co-leader of the Nawapol group, told the press that “it was not sinful to kill Communists”. From September to October 1976, some said that the slaughter of 30,000 participants of the anti-Thanom demonstration would be the most cost-effective investment.

3.  There were certain groups of soldiers and policemen who lost their political power because of the October 1973 incident. There were people who feared that the would lose economic power within a democratic regime. These were certain groups of capitalists and landlords. There were also people who did not desire to see democracy in Thailand. These groups had attempted by various means to destroy the strength of their oppostion. They used radio, television, handouts, rumours, anonymous charges, and unsigned letters to attack and intimidate their oppositions. They also set up several organizations which would be used as the instruments of demolition, as will be noted in No. 20 and others below.

The method of these groups was to create the general idea of communist threats. Anyone whom they disliked was branded as a communist. Not even Prime Ministers Kukrit, Seni, or certain other cardinals were exempted from this false accusation. Another method was the use “Nation, Religion, and the King” as the instruments of false accusation; any opposition was interpreted as Unpatriotic, Unreligious, and Disloyal.

4.  During the September-October 1976 event, Field Marshal Thanom Kittikachorn resorted to the “yellow-robe religion” to safeguard his return to Thailand. And the Royal Institution was used as the justification to attack the students and people at Thammasat University.

THE HANGING

5.  Students, workers, peasants, and the general public demonstrated against Field Marshal Thanom when he returned to Thailand on September 19. However, this portent was different from the previous ones, and was not even similar to the anti-Prapas demonstration. That is, the demonstrators had shown that they would give the democratic government a chance to solve the problem; either to arrange for Field Marshal Thanom to leave Thailand or to cope legally with the Marshal. In the meantime, posters were put up in public places condemning the Marshal. And there were several public gatherings (until October 14).

The process of putting up the anti-Thanom posters was seriously attacked by the opposition of the students and the people. Two Thammasat students and one other student were assaulted and seriously wounded. In Nakornprathom Province, two workers of the Region Electricity Sector went out to put up anti-Thanom posters. They were lynched and their bodies displayed in public. The Government [under the military regime - translator] eventually admitted that the city police of Nakornprathom Province were the criminals.

6.  The anti-Thanom demonstration of the National Student Center of Thailand (NSCT) cooperated by the “Heroes of October 14, 1973”, the wounded from the October 1973 clash (some were permanently disabled) and by the relatives of these heroes. The heroes' relatives protested by going on a hunger strike in front of the Prime Minister’s Office Building since early October. But the police and the officers tried by all means to bar these people. On Sunday October 3, the heroes' relatives, with the cooperation of the Buddhist and Cultural Association of Thammasat University, moved into Thammasat University to continue protesting.

The university administrators had anticipated that there would be a public gathering on October 4, which would be an obstacle to end of term examinations. They sent a memorandum to the Prime Minister and the Education Minister asking them to provide the demonstrators with a safe location, so that they could safely continue their peaceful protest elsewhere.

7.  At noon on Monday October 4, things went as had been anticipated. There was a public gathering of students from Thammasat and other universities as well as outsiders. There were 500 of them. The demonstrators discussed

  -  the issue of Field Marshal Thanom, and
  -  the murder of the two workers of the Regional Electricity Sector.

There was also a display by 2 students depicting the lynching of the two workers. Apinand, a fourth year liberal arts student who was also a member of the Thammasat Drama Group, acted as one who was hung.

Several staff members who went to watch the demonstration informed me that the players acted very well. None of them was struck that Apinand’s face or the cosmetic make-up made him resemble the Crown Prince. The display was really intended to refer to the Nakornprathom incident.

I came back from the deans' meeting and lunched at 1:30 PM and, thinking that the demonstration would bar the students from examination, I went to forbid it. It was about 2:00 PM when I went to terminate the protest. By that time, the mock lynching was over.

8.  Next morning, pictures of the demonstration and the mock lynching appeared in several newspapers. In those pictures, Apinand quite resembled the Crown Prince, although not exactly. However the picture in the Dao Siam (which was the students' opposition all this time) so strongly resembled the Crown Prince that some people suspected that the Dao Siam had 'fixed' the picture. The Armored Brigade Radio Station, NSCT’s other enemy, which manipulated and conducted the Red Gaurs to demolish the Thammasat campus in August 1975 with bombs and other weapons, used the mock lynching as a significant factor in charging the NSCT as communists. It also charged that the NSCT intended to destroy the royal institution, that the students attempted to make up Apinand’s face so it would look like the Crown Prince, and then hung him. The broadcast of this station, the Armored Radio Station, began urging this attack on Tuesday, October 5, and continuously broadcast this issue during the night until Wednesday morning of October 6.

THE PROTEST OF OCTOBER 4, 1976


9.  The National Student Center of Thailand had been organizing a public gathering at Sanam Luang [an open field in front of Thammasat, used as a weekend market - translator] since Friday October 1, to urge the government on

  - Thanom’s issue, and
  - to arrest and punish the Nakornprathom lynching murderers.

According to the students, the demonstration was an evaluation of their strength. It was not planned to be held on Saturday or Sunday, October 2-3 because there was a weekend market at Sanam Luang. However, the students agreed to gather there again on Monday October 4.

I had heard from the students that they would organize this demonstration at the beginning of October because the students found out that the retirement of several high-ranking officers and the annual shuffling of the significant positions in the military would cause dissatisfactions among several groups and so possibly lead to a coup. At the same time, they meant to urge the government to take action on the two issues mentioned above.

The Labor Union of Thailand also scheduled a one-hour strike on Friday October 8 as an initial reaction to support the demonstration.

Several newspapers wrote to Premier Seni Pramoj, and asking how he felt about the possibility of the public gathering organized by the NSCT at Sanam Luang moving to the Thammasat campus. He said that it would be very good. (The press then asked how I, the rector of Thammasat University, felt about the Prime Minister’s answer. I told them it was not a good idea at all.)

10.  The demonstration on Monday evening, October 4, at Sanam Luang was similar to the anti-Prapas protest last August [1975]. That was, when it started raining the demonstrators broke the university gate and moved in atarting at about 8:00 PM.

The university administration filed a trespass complaint at the police station as required. The station sent a police troop of approximately 40 to patrol the situation with the Deputy Rector on Student Affairs. The 40 policemen could not have done anything to stop the 25,000 - 40,000 demonstrators, except to use their weapons in an effort to forbid the demonstrators from entering Thammasat, which would have led to a riot, an undesirable situation for everyone including the government. Therefore, it was impossible to forbid them entering into Thammasat. Meanwhile, the Red Gaurs and Nawapol members were gathering in a nearby monastery, but only a small number. They did not have sufficient force and so did not try to do anything.

The participants of the NSCT demonstration stayed in Thammasat campus all night until Wednesday morning of October 6, when the incident occurred.

11.  When a large number of the people flooded in at 8:00 PM on Monday October 4, the university administration called up to consult Dr. Prakop Huntasing, the Privy Council member and the President of the University Council. With the consent of Dr. Prakop, they immediately ordered the closure of the university in order to protect other students and professors who were university officials from danger. (At the time when Prapas returned, the university had also been ordered closed after the shooting and bombing which cost 2 lives). They called the Minister of the State University Bureau, and got an approval. Afterwards they produced an official report to the Prime Minister and Minister.

Then the university administration temporarily moved its office to the National Education Bureau, leaving only 40-50 personnel to guard the properties and buildings of the university. Continuous communication with these personnel was maintained throughout this time via phone and by other means.

MASS INSTIGATION AND THE LAW OF THE PACK


12.  The Armored Brigade Radio and other stations in its network instigated listener anger at the students and civilians who were protesting inside Thammasat University. All this time, their broadcast blamed the protestors for undermining the institution of the monarchy. They called on the Red Gaurs, Nawapol, and Village Scout units to perform two actions:

  - to annihilate the “Communists inside Thammasat”, and
  - to denounce the Royal Thai Government Administration for forming a new government without appointing Samak Suntaravej and Somboon Sitritorn as Deputy Ministers of the Defense Ministry.

In the annihilation campaign against the “Communists” in Thammasat, the Red Gaurs and gangsters had been firing into the university from midnight on, until dawn of Wednesday October 6. Those inside Thammasat had occasionally returned the fire.

13.  The instigation of the Armored Brigade Radio put pressure on the Government. Seni Pramoj called the cabinet to an emergency meeting. Late in the night of Tuesday October 5, the cabinet resolved to bring in student leaders and Apinand, the actor who played at being hung, for investigation.

At dawn of October 6, Mr. Sutham, the Secretary General of the National Student Center of Thailand, and a number of other student leaders showed up at the Prime Minister’s House with Mr. Apinand, the actor who played being hung, to show their sincerity. By chance, the Prime Minister had left for his office and phoned the Police Chief asking him to arrest Mr. Sutham, Mr. Spinand, and others, and bring them for invesigation. I have recorded this in my diary. At the time of writing this letter [28 October] I still do not know the result of the investigation.

14.  The police assualt on Thammasat University by order of the Prime Minister was exclusively the action of the Government. The rector had not been consulted in any way whatsoever. Even though the rector had talked on the phone with Prime Minister Seni Pramoj late at night on Tuesday October 5, the Prime Minister had never told the rector that the Government would call the student leaders or Mr. Apinand to an investigation. If the Prime Minister had wished to do it that way, he would have had plenty of other peaceful methods to bring them in for investigation without this unreasonable action.

15.  The assault on the students and the people at Thammasat commenced at midnight with gunfire into the university from outside. The police surrounded the university at 3:00 AM and started firing at 6:00 AM. Those inside Thammasat requested the police to stop firing. The police did not stop! They again asked for temporary cease-fire in order to give the women inside the university a chance to get out. The police turned a deaf ear to both requests!

ARMS INSIDE THAMMASAT?

16.  During the assault on Thammasat, the Armored Brigade Radio had been exaggerating and playing up the rumor that there were heavy weapons inside Thammasat. It claimed that there were grenades, heavy machine guns, and other heavy arms. This totally false accusation had been used since 1974, such as the Red Gaurs' assault in August 1975, but when it came to prove its truth the police’s search after the rally against Gen. Prapas, produced no evidence to show that any weapons were hidden inside Thammasat.

This time, what the police could produce to the public were two rifles, shotguns, and grenades. The accusation was unquestionably made up from thin air.

Ever since the end of 1974, politicians and some student leaders had found it necessary to carry arms in order to protect themselves. At that time, the Red Gaur units, police, and soldiers already started to physically harm, to murder, worker leaders, peasant leaders, student leaders, and politicians. But the police have never apprehended the murderers. (In similar circumstances when a policeman killed another policeman, or someone tried to kill a politician who belonged to the Government’s party, the police were able to arrest the murderers without hesitation.) Frankly, knowing that one’s life is threatened, having weapons in one’s possession is reasonable enough.

From Monday October 4 to the morning of Wednesday October 6, the students and civilians had opportunity to bring such weapons inside the university. Both the protestors and the Red Gaurs had equal opportunity. It had been the fact that the Red Gaurs have carried heavy weapons to public places on several occasions. The police had and have never dared to forbid them to do so or even asked for a search.

Despite the eminent threats mentioned, my opinion is that in all cases political protests should be conducted peacefully and refrain from using weapons. These are the kind of protests that are lawful and under constitutional guarantee.

17.  Up until the time of the writing of this diary, the “investigations” and “interrogations” of the police and the military. led to claims that there are many tunnels inside Thammasat. But the officers have never publicized any evidence, such as pictures of any tunnels. Their claims are false reports. Mr. Damrong Cholvicharn, the Director-General of the Civil Engineering Department and the Chairman of the committee to assess the damages at Thammasat announced that there is not a single tunnel inside Thammasat. He emphasized in his finding that the other claims were all nothing but rumors.

Utis Nakasawat mentioned, on televison, an air-conditioned room and a toilet near the ceiling of a building at Thammasat. I think he meant the top-floor of the Administration Building. There is nothing up there so secretive. Who, other than Utis Nakasawat, would go all the way up there to use a toilet near the ceiling? Moreover, Utis even stated that a lot of the protestors inside Thammasat sandals, hence were terrorists; terrorists wear sandals. If what he said were true, then all 40 million Thais who wear sandals must be terrorists. I only single out Utis Nakasawat as an example of the Armored Brigade Radio's spokesmen. There are plenty of other accusers and similar false accusations. These men shamelessly blamed their opponents on truthless grounds.

THE LAW OF THE PACK HAS DESTROYED DEMOCRACY


18.  Another demand of the Armored Brigade Radio and those pulling strings behind the station was a call for the Prime Minister to appoint Mr. Samak and Mr. Somboon as the Ministers of Interior, and to expell the other three “leftist” Ministers. Those other three Ministers were Mr. Surin Masdit, Mr. Chuan Leekpai, and Mr. Damrong Latipat. The Armored Brigade Radio was vengeful on this matter. When Seni Pramoj resigned in September, the Armored Brigade Radio recruited people, hiring them to go on the air to demonstrate the opinion of the “masses”. All those hired expressed in almost the same statements that Seni must remain as Prime Minister, but that he must get rid of “bad” Ministers. There, the Radio’s wish was turned upside down; Prime Minister Seni fired Mr. Samak and Mr. Somboon, and thus implying that Mr. Samak and Mr. Somboon, backed by the Armored Brigade Radio, were the bad persons.

19.  The Armored Brigade Radio mobilized the forces of the Village Scouts, the Nawapol, the Red Gaurs, and other groups under its influence to gather in the foreground of the King Rama V statue to demand the formation of a new government. That rally lasted all night on Tueday October 5, through the morning of October 6, till Wednesday afternoon when Seni gave in to the demand, and promised to form a new government.

20.  It is noteworthy that ever since October 14 1973 the students, workers, and peasants were blamed for “using mass agitation methods” and “using the law of the pack to control the law of the land”. But in reality it has been no other than the actions of the Armored Brigade Radio, the Red Gaurs, the Nawapol, the Village Scouts, and other groups that used the mass agitation method, and the law of the pack to control the law of the land.

The story above had not just begun in 1976, it had already begun in 1974. The Red Gaurs are an organisation of vocational students set up by the Internal Security Operation Command (ISOC). Some of these students have graduated, some haven't, some do not go to school. ISOC set up this organization in order to negate the students' movement. Ever since the time we were drafting the Constitution, the foreign press has been reporting on the Red Gaurs and naming Col. Sudaai Haadin as its supporter. There has never been a denial. ISOC was an organizer, a trainer, the arms supplier, and funder, giving out money provided for intelligence service. And ever since the middle of 1974, Red Gaur units have been publicly armed with various types of guns and grenades. No policeman or soldier would dare arrest them or give them a warning. The Red Gaurs would always threaten the students with weapons every time they would stage a demonstration, no matter how peaceful. Counting the protests against some constitutional sections in 1974, against the American military bases in 1974-1975, the assualt on Thammasat in August 1975, the protests against the returns of Field Marshals Prapas and Thanom, in every single one of them there were casualties. Even the newspapers' photographers who tried to take pictures of the Red Gaurs carrying weapons were frequently injured. In the election in April 1976, the Red Gaurs took a share in harassing candidates, and assaulting some so-called “leftist” political parties.

21.  I would like to talk about the ISOC now. Besides being the instigator advocating the Red Gaurs to commit violence, the ISOC played an important role in forming other groups and units useful to the military, such as the Nawapol. And all this time the ISOC has been spending the national budget for secret services.

ISOC used to be the CSOC, i.e. Communist Suppression Operation Command, and then later the CSOD, or Communist Suppression Operation Directorate. When the Administration changed its policy and normalized relations with communist countries, the organization's name became the Internal Security Operation Command. The organization was set up by Field Marshal Prapas. From then on, it has become a prized part of the heritage of the dictators who came afterward.

The success of the ISOC can be measured by the following facts. When it was born 10 years ago, ISOC got an appropriation of 13 million baht. There were three provinces in the Northeast within the communist control where CSOC operated at that time. Nowadays ISOC gets an appropriation of more than 800 million baht. And the communist-controlled areas have expanded over the kingdom today to approximately 30 provinces.

The communist-suppression operations of ISOC have been secretive. Some might actually be communist-suppression operations. Many, however, were not, even before 1973. There have always been cases such as the Red Tanks at Pattalung Province and others. Ordinary villagers everywhere have been bullied, and blamed as communists. Everywhere, suppression has brought troubles to the people in general. Those who could no longer endure such cruelty went into the forests to join the communist movement in large numbers.

In the annual budget sessions considering the ISOC budgets, the democratic parliaments in 1974, 1975, 1976 have been trying to cut down the proposed amounts, at least to make them public instead of remaining secret. There were just a few parliamentarian successes. The ISOC has been able to spend almost 100 million baht in secret anyway. The appropriations have been used against the democratic system all this time.


22.  Nawapol is an offshoot of ISOC. It is similar to the Red Gaur, but it is a psychological-warfare unit. Its important tools are not weapons; its mission is to cooperate with and to support the Red Gaur. The organization has been attempting to rally merchants, capitalists, and monks who do not wish to see social change or development against the students' and workers' movements. Its method is to convince the privileged that even a small change in the direction of democracy would deprive them of privilege and possessions. The tools of the Nawapol are conferences, rallies, articles, etc... Mr. Vattama Kiewvimol, the Nawapol Director was the person whom Gen. Salyud asked to come back from America to join ISOC. There were some people such as Sod Luramarohid who misunderstood that Nawapol would build a new society through cooperatives. They were disappointed; although Nawapol declared that it wanted to build a new society, in reality it wanted to preserve old conditions for the benefits of the capitalists and warlords.

23.  The Village Scouts were set up with the declared purpose of being non-political. But actually they have been the political tools of the capitalist and warlord groups. Their true nature was apparent in the April 1976 election. The Village Scouts played a role in enticing their own members and villagers to cast biased votes in the election. This was the method the Americans had used in Viet Nam, but without success. The method, assisted by lies, again became unsuccessful in Thailand. The overall organization claims loyalty to the Nation, Religion, and the King. The Ministry of Interior plays an important role to organize the Village Scouts. Usually the organization is financially sponsored by wealthy merchants who are heads of Scouts. The political rally of the Village Scouts on October 6 was a clear evidence to the purpose of this organization.

24.  Aside from the Red Gaur, Nawapol, and Village Scouts, ISOC and the Ministry of the Interior also use many other groups with different names. Some are affiliated with or are the guises of the Red Gaur or Nawapol, such as the Thai Bats, Housewives' Club, Thailand’s Protectors, etc... The operational tools of these organizations are, for example, anonymous cards, leaflets, flyers, and phone threats.

25.  Political assassinations have began in 1974. Peasants' and workers' representatives were ambushed one by one. Students such as Amares [one of the NSCT leaders -- translator] and politicians such as Professor Boonsanong Boonyothayan [Secratary General of the the Socialist Party of Thailand - translator] became the following victims. Each time the police could not find the murderers. It is very likely that the police took part in each murder, for whenever someone injured the policeman, or rightist politician, he would be brought under custody in a short time by the police.

26.  When Kukrit Pramoj was the Prime Minister, mass media such as the press, radio, and television had already begun to be supervised by Major Gen. Praman Adireksarn, Deputy Prime Minister and the head of the Thai Nation Party. Those who had access to the radio and television stations must be his men. If not, they would not be allowed to speak. And those on the air were required to slander the students, workers, peasants, university professors. The regular announcers were Dusit Siriwan, Prayat Sor Nakanat, Thanin Kraivixien, Utis Naksawat, Tomyuntee, Akom Mokranon, Lieutenant General Utarn Sanitvong, etc... This kind of supervision is still effective at the present time.

27.  The majority of the students have sincere and innocent aspirations. They want democracy. They want to help poor people and rectify social injustice. Therefore, the students' movement is an important force for democracy, and the accusation that the students are destroying the nation is a slanderous accusation in order to destroy that important force. But in the objective conditions during 1975-1976, the students have not changed their approach from that of October 1973. After the success of 1973, a lot of politicians fawned over the students. They encouraged the students to go into the countryside to “teach democracy”. In this world, no one can teach democracy! And the students were arrogant. When they went into the countryside they created enemies all over. They denounced officials, rich merchants, and others. Afterwards, the students thought their power was sufficient to oppose the newly formed organizations of ISOC, the Ministry of the Interior, capitalists, and the warlords. They took up every single issue and make a big thing of it. Their overreaching exhausted the people. For example, whenever and wherever there was a rally, there must be a scolding against any government in power. In the military withdrawal issue there were ceaseless rallies, even though the government had promised the deadline for withdrawal. Their exhibitions only boasted of the success in the communist countries, for example. The students showed no considerations toward Thammasat University. They made use of the university too often and, instead of broadening the students' base further, they exposed it alone to danger. The administration of Thammasat University conflicted most often with the students. But the most important point I want to make is that the National Student Center insisted on using the same old method instead of adapting as times changed. Instead of seeking popularity among the people, the students thought that the people would side with them forever. Instead of strengthening their own force, they became weaker.

RECTORS AND RECTOR'S CONFERENCE

28.  When the news spread that Field Marshal Thanom would return to Thailand, I recalled the lesson from the time Field Marshal Prapas returned in August [of 1975?], I knew the univeristies would be affected. So I called a conference of the rectors at the State University Bureau. The Minister concurred, and in September the rectors' conference passed a resolution asking the government to try in every way to prevent Thanom's return to Thailand. His return would bring a lot of troubles to the academic circle. Academic pursuits would be disrupted. At the same time, there were inter agreements among the universities that if Thanom really should come back, each university would decide itself whether it should close or remain open. The universities had laid down various joint measures.

29.  When Thanom really did return on September 19 I, as the president of the 1976 rectors' conference, immediately reconvened the conference on Sepetmeber 20. The State University Minister also attended. The conference called for the Government to take an emergency action concerning Thanom. It demanded to know that the Government would decisively explain itself to students in each university. This was to alleviate problems that might arise among students. The Government, however, did not make any decision. Its announcement hade no meaning. Later there were two more rectors' conferences. Each time the Government gave no definite answer. Dr. Nipon Sanitorn the State University Minister, tried his best and had sympathy towards all the rectors in this particular case. But he also failed to get any clear reaction from the cabinet and the Prime Minister.

30.  On Monday night October 4, when students and other people broke into Thammasat, the Administration of Thammasat University declared the university to be closed, as already mentioned in No.11. This declaration was according to the agreement in the rectors' conference.

On Tuesday night October 5, I talked on the phone with Prime Minister Seni Pramoj at 11:00 PM. I asked him to appoint someone authoritative to negotiate with the students inside Thammasat. In the past, the Government had acted the host; the Prime Minister received students who wanted to see him. I proposed that the appointment of a representative from the Prime Minister to negotiate with the students would facilitate the disintegration of the rally. The Prime Minister replied that he must first consult his cabinet.

Afterward, I took off the phone - until dawn. That night, there had been many phone calls threatening me.

At dawn the tragedy occurred.

31.  There had been an agreement that Thammasat University’s Council Conference would be held at 10:00 AM on October 6. The conference was presided by Dr. Prakop Hutasing, the President of the University Congress. At the end of the conference, I announced my resignation as rector of Thammasat University. I could no longer remain the rector, I claimed, because many students and policemen had already been killed. The University Council expressed concerns over the rector’s personal safety.

32.  In the afternoon, there were many friends and professors advising me to leave Thailand. The Armored Brigade Radio, and leaflets by now had been inciting the throng to lynch the rector of Thammasat as the villain who instigated students against the institution of the monarchy. I resolved then that it was no use to stay on, ducking from the coming bullets and hiding. I decided to go to Kuala Lumpur to wait and see how the situation developed; at that time, there was still no coup d'état.


33.  The plane to Kuala Lumpur would leave at 6:35 PM. I arrived at Don Mueang Airport shortly before the departure time. The plane was delayed for one hour, so I waited in the lounge for the departing passengers.

Soon someone saw me, and went to report to the Armored Brigade Radio. The Armored Brigade Radio then broadcast a call for my arrest. It ordered the Village Scouts to gather at the Don Mueang Airport in order to prevent my leaving.

At around 6:45 PM, a police lieutenant colonel walked toward me. He seized me while I was talking on the phone. With a very rude manner, he slapped the earphone, which dropped from my hand. He scolded me and said he wanted to seize me and take me to the Police Chief. I did not reply, but followed him outside.

The Air Force military police and the custom police officers gave their opinion that I should not be taken out through the entrance of the lounge for the departing passengers. There were herds of Village Scouts outside; I might get hurt. Therefore the officers asked for the permission of the Air Force to take me out through its golf course.

While waiting for permission, the police took me to the custom room at the entrance of the arrival passengers. They confined me there.


34.  While in confinement, the police from the crime suppression division searched me, but didn't find any weapons. They took one notebook from me. They also took from me a Father Brown, by GK Chesterton, which I was reading. My bags were thoroughly searched.

35.  While I was waiting an hour for the order of my arrest, I had already learned that the coup had happened. I was then worryied about friends who might be falsely accused and in danger. As for myself, I desperately resolved that even if I could save my own life, I would have been injured.

At about 8:00 PM, the police informed me that 'words from above' had ordered my release. Officers were told to arrange a plane for me to go abroad. At that time, the plane to Kuala Lumpur and Singapore had already left. The only planes remaining were those going to Europe and Japan. I decide to go to Europe.

The police officer who had taken my notebook returned it to me. I thanked him and told him that he had committed a grave sin, for I was innocent. That police officer retorted that three arrested students mentioned me as a stage manager of the hanging play intended to destroy the King, on Monday October 4. He also added that the students who accused me had their stomachs burnt with fire by the Red Gaur members. They then “confessed” and incriminated me.

36.  While we sat, waiting for further orders, two female instructors at Thammasa, members of Nawapol, came in and sat near me, as though wanting to mock me. But I didn't acknowledge either of them. I think they were instructors Ratri and Nadda. A little while later, Mr. Vattana Khieuvimol entered the room where I was being confined. I had known him before he greeted me. I returned his greeting. I then turned to the officer who helped me buy a plane ticket. Mr. Vattana stayed for awhile, and walked out.

THE COUP D'ÉTAT


37.  The Junta called themselves “The National Administrative Reform Council” in order to differentiate themselves from the “coups” by Field Marshal Sarit and Thanom in the past. Coups 'irritate' the people. But the seizure of power this time was nothing else but another coup, staged by a group of soldiers with a few civilians as their accomplices.

It was a coup because

  - the constitution was abolished,
  - the parliament was abolished,
  - the government was abolished, all illegally,
  - the orders of the “NARC” leaders have become the law of the land, and
  - countless fo their political opponents have been arrested based solely on their 'authority'.

There were, and are, still other characteristics similar to the past coups.

38.  There was evidence showing that two cliques wanted to coup d'état. The clique that did make the coup d'état at 6:00 PM on October 6 took a preventive measure against the other clique. This must be true, for Gen. Chalas Nerunsiri, the likely, alternate coup-maker was dismissed. Like Thanom, he entered the monkhood at Bowornnives Temple (No one now remembers what Bowornnives Temple was like in the past.) And Lieut. Gen. Vitoon Yaswat received an urgent order to go to Japan for a civilian post.

Nonetheless, a coup d'état had already taken place.

39.  According to coup d'état custom evolved in Thailand over the past 20 years, the Junta in power arranged for a three-stage rule:

In the first stage right after the coup, the Constitution and Parliament were abolished. Ministers and political opponents were arrested. The chiefs, those of lesser importance, various advisers such as foreign affairs, economy, etc... were appointed. Under-secretaries were allowed to do the duties of ministers. Many statements and orders were issued, etc... This was the most dictatorial period.
The second stage had an administrative constitution. A cabinet and an assembly were appointed. The assembly would legislate laws, but the Junta still controlled both the appointed cabinet and assembly. The dictatorship was still obvious.
The third stage was the period after the appointed assembly had finished drafting the new constitution. There would be representative elections. The Junta would run the elections to complement its interests.

The duration of each stage would depend on the Junta head. For example, Marshal Sarit spent more than ten years for his second-stage rule.

40.  In the present coup d'état, the first stage lasted from October 6 to October 22. Since then, we have entered the second stage. Prime Minister Thanin Kraivixien elaborated that the second stage would last four years and the third stage would be divided into two parts, of four years each. He would hold power in his hands in the first part of the third stage “in order to give time to the Thai people to learn how to use their rights in the democratic system”.

41.  The present coup d'état differs in three ways from previous coups.

  - The head of the Junta did not become Prime Minister himself. Instead he appointed a civilian to be     the Prime Minister 14 days in advance.
  - According to the administrative constitution declared effective on October 22 1976 (they called it a Constitution), the Prime Minister and the cabinet have diminished executive liberty, because there is already an advisory council (all soldiers) above their heads.
  - And there are more opportunities to lie in practice than the past.

42.  In each coup d'état in Thailand, the head of the Junta was an army man. This time, the head is a navy man, and his deputy is an air force man. Admiral Sa-ngad Chaloryu is understood to be a mere figurehead. His habit, character, and personality would never have enabled him to make a coup by himself. The appointment of a civilian instead of himself to be the Prime Minister creates even more perplexity. The much discussed question is who is behind this coup. The seizure of power was done in a very short time, as though there might have been a predetermined plan. But the coup was effected on October 6 right after the homicides inside Thammasat.

It wasn't Gen. Chad’s clique. It wasn't Lieut. Gen. Vitoon’s clique. Field Marshal Thanom had not come out to play an active role, and he wasn't likely to come out.

Who else could it be? Hopefully, historians will be able to fill this gap in the future.

43.  Article 21 of the October 22 Constitution, which was developed from the old administrative constitution, gave broad power to the Prime Minister. For example. he has judicial power, and can punish anybody according to his whim. There is the advisory council controlling the Prime Minister and the cabinet (Article 18 and Article 21). The advisory council is none other than “The National Administrative Reform Council” : the clique of soldiers and one policeman who took power on October 6 1976.

44.  Article 8 of the “constitution” concerning rights and freedoms of persons has only one sentence : “All persons shall have their rights and freedoms under provisions of the law.” And we know who made the law.

Moreover, in past practice the people would never have any rights to know any truth, except for the “facts” the Government permitted them to know. The “The National Administrative Reform Council” has set up two committees.

One committee decides whether to permit a newspaper to be printed.
Another committee censors the printed newspapers.

The persons who were appointed to serve on both committees are experts in speaking and writing lies. And the newspapers which got permission to be distributed since October 8, 1976 are all expert in telling lies. Therefore, now and into the future as far as the eye can see the majority of newspapers in Thailand possess the criteria of being habitual liars. One should not believe any of them.

For example, Dao Siam (Star of Siam) reported that the police were after Mr. Kamsing Srinok. The military then gave evidences accusing Kamsing (a famous writer), Tuey (the author), Saneh, and Sulak (the latter two are leading intellectuals) of attending a conference with the KGB at Korat in order to destroy the Nation, Religion, and the King. The paper printed a group picture. There was a caucasian in the picture. He was accused to be a KGB agent (USSR). As a matter of fact, the group picture was taken at Nam Phong Dam. The conference concerned the construction of the Pa Mong Dam. Those who attended the conference, besides university professors, villagers, central and local officials, there were also representatives from the production division of the state-owned Electrical Services Department. The man whom Dao Siam claimed to be a KGB agent was in fact Mr. Stewart Meacham, an American Quaker. At that time he was the director of the Quakers' Seminar in Singapore. By now he is back in the United States.

The lies these newspapers have been telling have been regularly publicised ever since 1974.

Radio and TV stations have been telling similar lies always as usual. Between the night of October 5 and 6, Radio and TV Thailand (Tor Tor Tor) had been trying to present news of the rally on a neutral ground. But the Armored Brigade Radio was dissatisfied that Radio Thailand was presenting the truth, and thus disrupting its plan for mass incitement. Therefore it denounced Radio and TV Thailand until dawn of the next day. When the coup took place, the Junta dismissed two responsible personnel from their posts in Radio and TV Thailand without reason.

We end up not being able to find any truth in any newspapers or radio or TV stations. Even news concerningwhom the police or military have arrested, who have gone across the border to Laos, or who does what, where, and what do people say... all are fed by the Government.

THE CABINET OF OCTOBER 22 1976

45.  In performing his official duty, Prime Minister Thanin Kraivixien is a clean-cut man. The “Nation, Religion, and the King” is his favorite slogan on radio and TV presentations. He wrote and taught extensively of communist suppression. People call him an “right-wing extremeist”.

When he was young, after freshly returning from studying in England, Mr. Thanin loved to write. He has written on many topics out of the wish to see changes in Thai society. At that time, judges' circle accused Mr. Thanin of being a communist. His endless reactions against communists may be for this reason.

Mr. Thanin is very well-educated, intelligent, and knows himself to be smart and capable. The problem is how long the Prime Minister can endure the advisory council over his head, especially when the members of the advisory council side with the corrupt or are themselves corrupt.

46.  In the cabinet, the military reserves 3 seats: 1 Deputy Prime Minister, Minister of Defense, 1 Deputy Minister of Defense. There is no need to say more about these three posts.

The Minister of Interior well deserves his office being labelled the Mafia Ministry.

There are ministers who are bureaucrats. The 7 bureaucrats appointed ministers were not ranked as high as under-secretaries. There are 2 Deputies to the Prime Minister, Deputy of Interior, Minister of Foreign Affairs, Commerce, Justice, Education, Health.

The 2nd Deputy to the Prime Minister and the Minister of Justice are personal friends of the Prime Minister. The Minister of Treasury was chosen from the chairman of the budget-inspection committee. The Minister of Agriculture is a 77 year-old pensioned official. The Minister of Industry is a pensioned air-force officer. The Communication Minister was originally the owner of the White Bus Company. These four persons perform their duties according to the wish of the advisory committee to the Prime Minister. I have been informed that the Prime Minister had approached others, but had been refused by many.

The Minister of the State University Bureau is a woman. She is quite expert at writing obscene novels and cursing university students, however she is also the one who unceasingly praises the Nation, Religion, and the King.

The Minister of the Prime Minister's Office is an expert in telling lies. The lies he told carried him up to high positions.

Others are also experts at telling lies, but unfortunately they have not obtained high positions. They are Dr. Utis Naksawat, Akom Mokkaranon, Prayat Sor Nakanat, and many of his friends who are journalists, radio, and TV announcers.

WHAT WILL HAPPEN NEXT?


48.  I have given an interview to newspapers in September which someone republished in the Fareastern Economic Review. The content states that if another coup happened in Thailand, many students, professors, politicians, workers, and peasants would flee into the forests to join the communists (even though they were not communists). From what I have heard during these past 20 days, this prediction seems to have come true. Especially when something as disastrous as has happened in Thammasat spreads out, impacting other, outer circles, this prediction becomes even more true...

49.  It is a pity that what had happened on October 6 1976 left no third alternative to young men and women. If they are not to become passive, to follow along with unjust power, they have to go into the forests to work with the Communists. Whoever is interested in a peaceful way, in democracy, and in freedom must start from the beginning in order to pioneer the path for the next generations.

50.  As I have mentioned at first, many soldiers are still divided and competing for another coup. This condition will remain so; although one influential person sought refuge in the monkhood, and the other went to Japan. How can the “unity” among the soldiers be achieved? To the military unity means “national unity”. It is worth pondering that Field Marshal Thanom Kittikachorn’s role is still potential. He might even leave the monkhood to serve the country, to create the unity as has happened many times in the Thai history in the Ayudhya period, such as is the reign of Pra Maha Thamaraja. What about Field Marshal Prapas Charusathira? What about Colonel Narong Kittickachorn?

51.  Whatever happens in politics, it is clear that the project to build the three-stage democracy within 12 years of Mr. Thanin Kraivixien and his gang will not work out as planned. There are many, many “enemies” against the Government. Anything can happen, and the existing conditions favor 'anything' to happen. The obvious facts are that basic freedoms will be mutilated, rights of workers and peasants will be diminished, and ordinary citizens will have a lot of troubles to face.

52.  When the workers have no rights to argue with employers, when every single kind of rural development becomes “mass agitation”, when land reforms become socialism, when rice prices are held down, when no representative exists to voice the people’s opinion, when the nation’s rulers are capitalists and warlords, then the national development will remain the same as the system used in 1973. Therefore one can guess that eonomic crisis will deepen more and more for the people. The gap between the rich and the poor will widen. The countryside and urban slums will more and more be neglected. Those already rich, in Bangkok and other major cities, will get even richer. For them, life will be increasingly luxurious.

Educational reforms, the spread of health care into the countryside, and the spread of local administrative authority, however, will be stopped short. Social problems of Thailand will become more violent.

53.  In the field of foreign relations, America will play more of a role in Thailand. It will use us as a spearhead to fight against our own communist neighbors. Various ASEAN countries will be very glad, for they gain a new fellow-dictatorial member. Thailand will also be the first buffer zone for them in fighting 'the Communist'.

Because of our disharmonious relations with our communist neighbors, the Thai government is likely to have problems within. One can observe the dismissals of the Under-secretary of Foreign Affairs and the Director General of the Political Department. It is likely that the military dislikes the neutralized relations with Viet Nam, Kampuchea, and Laos. They were accused of collaborating with the former Foreign Minister. The “suppression” against Vienamese refugees will go on. Quarrels with Laos and Kampuchea concerning borders and other issues are easy to find. The problems will grow more serious. The question is whether such quarrels will be confined only among small countries, or they will be expanded, drawing in the superpowers.

54.  I feel that what I have written is sad, and mournful. The future is dark.

WHOEVER SEES LIGHT IN THE FUTURE, PLEASE TELL ME.

October 28, 1976

A FEW WORDS ABOUT DR. PUEY UNGPAKORN:

Dr. Puey is one of the most thoughtful leaders in Thailand, simple, humble, unambitious, kind, and devotes his life in the service of the Thai people.

Dr. Puey has always been a firm opponent against dictatorship. Before October 14 1973, he was exiled by the three tyrants : Thanom, Prapas, Narong. From abroad, he consistently demanded the return of the constitution and democratic system to the Thai people.

During the World War II, the Japanese occupied Thailand. Dr. Puey joined the “Free Thai Movement”, using the name of “Kem Yen-ying”. He even risked his life parachuting for the first time in his life into Thailand from an Ally plane.

Dr. Puey served as the rector of Thammasat University in Bangkok until the bloody massacre of October 6 1976. He is now again an exile.

The present dictatorship of Thailand has not intimidated Dr. Puey in the least. He still stands firm to fight the enemy of the people and injustice.

“บังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้”- บทสรุปผู้บริหาร การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในประเทศไทย Amnesty InternationalBy Amnesty International, 28 September 2016, Index number: ASA 39/4746/2016


ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประกาศเจตจำนงที่จะยุติการใช้การทรมาน อย่างไรก็ดี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่าจากการวิจัยในช่วงสองปีที่ผ่านมา การทรมานยังเกิดอย่างแพร่หลายจนน่าตกใจ

สมาชิกสภานิติบัญญัติอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมาย ซึ่งหากผ่านการรับรอง จะเป็นการเอาผิดทางอาญา อย่างชัดเจนกับการทรมาน และสนับสนุนการคุ้มครองเพื่อให้ปลอดพ้นจากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย รูปแบบอื่น 

การประกาศใช้และการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทรมานที่มีเนื้อหาสอดคล้องอย่างเต็มที่กับอนุสัญญา ต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ เป็นขั้นตอนที่จำเป็นที่รัฐบาลไทยต้องดำเนินการเพื่อยุติการละเมิด ที่ร้ายแรงเหล่านี้ 

รายงาน “บังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้" เปิดเผยข้อค้นพบจากการศึกษาในช่วงสองปีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเกี่ยวกับการใช้การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายของทางการไทย ด้วยความช่วยเหลือ จากเอ็นจีโอด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รวบรวมคำให้การโดยตรงของผู้ตกเป็นเหยื่อ ข้อมูลจากเอกสารของศาล ประวัติการรักษาพยาบาลและพยานหลักฐานรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทรมาน 74 กรณีที่เกิดขึ้นในบริบทต่าง ๆ ในภาคใต้ของไทย ทหารทรมานบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบ 

ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ทางการได้ทรมานหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทำผิดในคดีการเมือง หรือกระทำความรุนแรงทางการเมือง ผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติด แรงงานข้ามชาติและประชากรกลุ่มอื่น ๆ 

บทสรุปผู้บริหารนี้ได้กล่าวถึงความล้มเหลวในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันองค์กรซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้ายในประเทศไทยและให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติที่มิชอบเช่นนี้ ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/thailand-a-culture-of-torture-under-the-military/


Since seizing power in a 2014 coup, Thailand’s military authorities have allowed a culture of torture and other ill-treatment to flourish across the country, with soldiers and policemen targeting suspected insurgents, political opponents, and individuals from the most vulnerable sections of society, a new report by Amnesty International said today.

The report, Make Him Speak by Tomorrow”: Torture and Other Ill-Treatment in Thailand,documents 74 cases of torture and other ill-treatment at the hands of soldiers and the police, including beatings, suffocation by plastic bags, strangling by hand or rope, waterboarding, electric shocks of the genitals, and other forms of humiliation.


"Empowered by laws of their own making, Thailand’s military rulers have allowed a culture of torture to flourish" Rafendi Djamin, Amnesty International's Director for South East Asia and the Pacific"


“Thailand may claim to be tough on torture, but actions speak louder than words. Empowered by laws of their own making, Thailand’s military rulers have allowed a culture of torture to flourish, where there is no accountability for the perpetrators and no justice for the victims,” said Rafendi Djamin, Amnesty International’s Director for South East Asia and the Pacific.

Martial law and post-coup decrees have authorized soldiers to impose incommunicado detention on individuals in unofficial sites for up to a week, during which time many victims interviewed by Amnesty International said they were subjected to torture or other ill-treatment.

Thailand’s police forces have also used torture and other ill-treatment against a wide range of people: migrants, suspected drug users, members of ethnic minorities, and others. Amnesty International has been told that these abuses have accelerated since the coup.

In an environment where few dare criticize the authorities publicly, and human rights defenders face charges of criminal defamation for speaking out publicly about torture, many accounts of torture and other ill-treatment have remained untold. The report brings to light harrowing testimony from survivors and their families, preserving anonymity for security reasons.

‘Please shoot me and send my corpse to my family’

Soon after the coup, “Tul” – not his real name – was arrested by the army and held at an undisclosed location for seven days, during which time he was repeatedly tortured using severe beatings and other methods.

“They put a plastic bag on my head until I fainted, and then poured a bucket of cold water on me,” he told Amnesty International. “They applied electro-shock to my penis and chest. I was restrained, my legs tied, and my face covered with tape and a plastic bag.”

Following what he described as “the worst day” of his ordeal, “Tul” appealed to the soldiers to end his life. “Please shoot me,” he pleaded with his tormentors, “and send my corpse to my family.”

Many of the torture victims interviewed by Amnesty International said they were tortured during the first seven days of detention – the period when the military is allowed to hold them in unofficial places and without contact with the outside world or any other safeguards against ill-treatment.

“Rutkee,” another torture victim, underwent an excruciating ordeal, both physically and mentally. He was repeatedly beaten, waterboarded, suffocated with a garbage bag over his head, strangled with a cable, and threatened with guns and grenades. Soldiers also pulled on his penis and deprived him of sleep.

‘Make him speak by tomorrow’

The report reveals that a culture which enables and encourages torture permeates the Thai military. One of the people interviewed for the report, a former junior commander in the Royal Thai Army stated that soldiers assigned to interrogate detainees are often told to “make him speak by tomorrow.”

“An officer gets punished if he doesn’t get results,” the former junior commander told Amnesty International. “In the army, people use force to control, not thought. An order is final…If you don’t get results, you will be punished.”

Legal incentives to torture

Despite being a party to the UN Convention against Torture and legally obliged to respect its provisions, there is still no law in Thailand specifically criminalizing torture. Thai law also gives judges the discretion to allow “evidence” obtained through torture in courts. Investigations into complaints are rare, and prosecutions rarer still.

This state of affairs is exacerbated by a post-coup legal framework that gives military officers the power to detain people arbitrarily, consigning them for up to seven days to undisclosed locations where acts of torture cannot be seen and the suffering of victims cannot be heard.

The Martial Law Act – which has been employed in the restive south continuously since 2006 – and a series of post-coup orders issued by the National Council for Peace and Order (as the ruling junta is named) override existing safeguards against torture provided for by Thai law. Amnesty International found that torture and other ill-treatment are used most intensively by military interrogators during the periods of unaccountable detention created by these laws.

“Most victims are too afraid to speak out. When they come forward to complain, the courts tend to ignore them. And yet, the same courts are willing to accept coerced confessions, even after they are retracted. The torturers are not punished for their crimes but the victims are condemned to one injustice after another,” said Rafendi Djamin.

Soon after the coup, “Lert” – not his real name – was interrogated for up to 10 hours each day over a four day period during which he was denied water. Two or sometimes three men beat him during the interrogation sessions, using their fists, feet and a gun to strike him.

The beatings, Lert said, were meant to force him to confess. On the second day of his interrogation, one of the soldiers said, “Today you have to speak or your family will be in trouble. I know where [they] live.”

Towards a torture-free Thailand

Amnesty International’s report recommends simple steps that the Thai authorities can take to effectively address the legal and institutional shortcomings that enable torture.

These include ending unaccountable detention, criminalizing torture, banning the use of “evidence” obtained by torture and other ill-treatment, investigating reports of torture and bringing those responsible to justice, creating an independent monitoring body to carry out oversight of detention facilities, and providing remedies to victims.


"Torture does not just humiliate the victim. It also debases the perpetrator, hollowing out their humanity" Rafendi Djamin


“Torture does not just humiliate the victim. It also debases the perpetrator, hollowing out their humanity. The safeguards to prevent torture do not just protect the detainees. They also protect the uniformed officials who hold them in custody and the state they represent,” said Rafendi Djamin.

Thailand is currently preparing a draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act, which would criminalize torture and establish other safeguards against torture.

“If the new law is brought into line with the UN Convention against Torture, and in particular ensures effective independent investigations into torture complaints, it would mark an important step towards ridding Thailand of these appalling abuses,” said Rafendi Djamin.


ooo


Thai junta allows a 'culture of torture', says Amnesty
The government has given soldiers powers of arrest and detention [Jorge Silva/Reuters]


Amnesty International in its report documents 74 cases of torture at the hands of Thai soldiers and police.

Source: Al Jazeera

International human rights group Amnesty International has accused Thailand's military government of allowing a "culture of torture" to flourish since the army seized power in a 2014 coup.

The report, Make Him Speak by Tomorrow: Torture and Other Ill-Treatment in Thailand, which was published on Wednesday, documents 74 alleged cases of torture and other ill-treatment at the hands of soldiers and the police.

The report listed beatings, suffocation by plastic bags, strangling by hand or rope, waterboarding, electric shocks to the genitals and other forms of humiliation as methods of torture.

The Junta government has rejected accusations of torture and rights violations.

"Our investigations into such allegations have shown no indication of torture, I have seen no indication of torture and the Thai people have seen no indication of torture," General Sansern Kaewkamnerd, spokesman in the Prime Minister's Office, told Reuters.

A scheduled news conference in the capital Bangkok to release the report was cancelled after local authorities allegedly threatened to arrest the speakers.

Two Amnesty International staff were scheduled to speak on Wednesday at the launch of the report.

But the pressure group was told that speaking at the event would be cause for legal action, Amnesty spokesman Omar Waraich told AFP news agency.

"The authorities said to us that ... if any representatives from Amnesty International spoke at the event they would be in violation of Thailand's labour laws," he said.

"They did not specify further," he added.

The government did not respond to requests for comment, but the concierge of the Four Wings hotel in Bangkok, where the launch was scheduled to take place, confirmed to the DPA news agency that representatives from the Labour Ministry had made a visit to the hotel to prevent the event from happening.

The military took power in Southeast Asia's second-biggest economy after months of street protests against a populist government, saying it had to step in to prevent violence and restore order.

Since the coup, dozens of government critics have been held in military detention, although the exact number has not been released.

Amnesty International said in its report that post-coup decrees had allowed authorities to detain people incommunicado.

"Empowered by laws of their own making, Thailand's military rulers have allowed a culture of torture to flourish, where there is no accountability for the perpetrators and no justice for the victims," said Rafendi Djamin, Amnesty International's director for Southeast Asia and the Pacific.

In March, the government gave soldiers powers of arrest and detention saying there were not enough police to tackle crime.

Amnesty said torture tactics were encouraged by "legal incentives", including martial law, which the military ditched in 2015 and replaced with Article 44 of an interim constitution which gives the military similar powers to those it had during martial law, and which critics have dubbed a "dictator law".

Thailand’s security forces have used torture and other ill-treatment against a wide range of people including refugees, suspected drug users, members of ethnic minorities, and others, Amnesty said in the report.

In August, Thailand voted to accept a military-backed constitution, despite claims by opponents that it will entrench the military's power and deepen divisions.

The vote paved the way for a general election promised by the military government in 2017, but the newly adopted constitution requires future governments to rule on the military's terms.

Junta chief Prayuth Chan-ocha, who is also prime minister, has frequently defended the 2014 coup in the past, saying it was necessary to bring order back after years of on-off political unrest.

Source: Al Jazeera News And News Agencies